Asmens duomenų apsauga

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. patvirtintu Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) Nr. 2016/679 ir įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento
reikalavimus Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos Duomenų apsaugos pareigūno
pareigas vykdys socialinė pedagogė Agnieška Novoslavska.

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina su
duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį,
aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Kontaktinė informacija: tel: 85 2439429

el.p. agnieska.novoslavska@ppt.vrsa.lt

Daugiau informacijos galite rasti:

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Kontaktinė informacija:

Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

El. p. ada@ada.lt

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją