SZKOLENIA W ZAKRESIE WSPARCIA EDUKACJI I ROZWOJU DZIECI

Poradnia pedgogiczno psychologiczna rejonu wileńskiego wraz z partnerami z Polski (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy) organizuje akredytowane szkolenia (40godz.) dla pedagogów, specjalistów i rodziców.

Część teoretyczna szkoleń (30 godz. ak.) odbędzie się w wrześniu/październiku zdalnie, część praktyczna (10 godz. ak.) 15-16 października – w sposób kontaktowy.

            Serdecznie zapraszamy na szkolenia i prosimy o rejestrację na konkretnie wybrane szkolenia w linkach do rejestracji, liczba uczestników ograniczona.

Szkolenia „Integracja sensoryczna w rozwoju dziecka“ odbędą się 20-25 września. Link do rejestracji https://bit.ly/3zcb3dT

Szkolenia „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka“ odbędą się 27 września – 4 października. Link do rejestracji  https://bit.ly/3tAjSwY

Szkolenia „Edukacja włączająca“ odbędą się 5-11 października. Link do rejestracji https://bit.ly/3tAqBHv

Programy szkoleń (40 godz.) są akredytowane przez Centrum Szkoleniowe w Trokach (VŠĮ Trakų švietimo centras). Cena szkoleń 30 euro, jest możliwość opłacenia z funduszy szkoły. Zebrane środki będą przeznaczone na sprawy organizacyjne oraz na wsparcie hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki.

Link do platformy ZOOM na szkolenia on-line prześlemy dzień wcześniej rozpoczęcia zajęć.           

Więcej informacji można uzyskać pod numerem 864028702 lub p. el. info@ppt.vrsa.lt

Integracja  sensoryczna (SI)

Zajęcia on-line

20.09.2021  – 5 godzin  16:00-20:00

MODUŁ   Podstawy Teorii Integracji Sensorycznej    (mgr Aleksandra Michalska)

                      – założenia metody Integracji Sensorycznej

                      – typologia pierwotna A.J.Ayres (1971)

                      – typologia L.J.Miller (2000)

                      – wskaźniki deficytów przetwarzania sensorycznego

                      – objawy dysfunkcji Integracji Sensorycznej

21.09.2021  5 godzin  16:00-20:00 

MODUŁ    Budowa i działanie systemów sensorycznych    ( mgr Barbara Witkowska)

                      – przedsionkowego

                      – dotykowego

                      – proprioceptywnego

                      – wzroku, słuchu, smaku, węchu 

                      – poziom rozwoju integracji sensorycznej wg Violet F. Maas

                        ( na podstawie A.J.Ayres)


22.09.2021 – 5 godzin  16:00 – 20:00 

MODUŁ   Rozwój zmysłów i odruchów u dziecka      ( mgr Barbara Witkowska)

                      – rozwój zmysłów w wieku 0-7 lat

                      – wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 3 r. ż.,

                      -znaczenie odruchów w rozwoju dziecka

23.09.2021 – 5 godzin 16:00  -20:00

MODUŁ   Narzędzia diagnostyki przesiewowej    (mgr Anna Parakiewicz)

                      – prowadzenie wywiadu neurorozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem  deficytów SI

                      – kwestionariusz sensoryczno-motoryczny

                      – próby kliniczne przesiewowe

24.09. 2021 – 5 godzin  16:00- 20:00

MODUŁ   Czynniki warunkujące rozwój grafomotoryki     (mgr Anna Parakiewicz)

                      – rozwój ruchowy

                      – wyznaczniki procesu grafomotoryki

                      – układy sensoryczne w grafomotoryce

                      – rodzaje chwytów

25.09.2021 –  5 godzin 9:00-13:00

MODUŁ   Integracja sensoryczna w domowym zapleczu    (mgr Jagoda Bednarek)

– rola rodziny w terapii dziecka

– dieta sensoryczna

Zajęcia bezpośrednie:

15.10.2021 15:00- 19:00

– przykładowe aktywności stymulujące rozwój zmysłów bazowych.

– pozycjonowanie dziecka

16.10.2021 10:00-14:00

– zabawy sensomotoryczne

– strategia radzenia sobie z zachowaniami niepożądanymi u dzieci

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja

Zajęcia on-line

27.09.2021  – 5godzin  16:00-20:00

MODUŁ   Zagadnienia medyczne i z zakresu psychologii    (mgr Barbara Witkowska)

          – fizjoterapia pediatryczna

          – warunki prawidłowego rozwoju motorycznego

          – etapy rozwoju dziecka związane z nabywaniem umiejętności społecznych i komunikacyjnych

          – problemy wieku wczesnodziecięcego związane z zaburzeniami samoregulacji zachowania, niepełnosprawnościami

28.09.2021  5 godzin  16:00-20:00 

MODUŁ   Wczesna diagnoza, narzędzia    (mgr Aleksandra Michalska)

          – diagnoza funkcjonalna sprawności percepcyjno-motorycznych, poznawczych,

             oraz rozwoju emocjonalnego i kompetencji społecznych, a także zmysłu słuchu  i wzroku

          – narzędzia diagnostyczne pomocne w wykrywaniu niepełnosprawności w rozwoju dziecka

29.09.2021 – 5 godzin  16:00 – 20:00 

MODUŁ   Zagadnienia z zakresu terapii     (dr Anna Prokopiak)

          – elementy metodyki rozwoju poznawczego i społecznego we wczesnym wspomaganiu

          – metody wczesnego usprawniania dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera

          – wspomagające metody komunikacji

30.09.2021 – 5 godzin 16:00  -20:00

MODUŁ   Zagadnienia z zakresu terapii ciąg dalszy  (mgr Anna Parakiewicz/ mgr Barbara Witkowska)

          – metody neurofizjologiczne oraz techniki pielęgnacji dziecka z zaburzonym rozwojem

             psychoruchowym, niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

          – wczesna interwencja logopedyczna

01.10. 2021 – 5 godzin  16:00- 20:00

MODUŁ   Środowisko domowe    (mgr Jagoda Bednarek)

– rola dorosłych i najbliższego otoczenia w stymulowaniu rozwoju dziecka

 – sposoby aktywnego spędzania czasu z dzieckiem

– sposoby dostosowania domu, sali żłobkowej, przedszkolnej, szkolnej do potrzeb dzieci

02.10.2021 –  5 godzin 9:00-13:00   

MODUŁ   Zagadnienia z zakresu terapii ciąg dalszy     (mgr Aleksandra Michalska)

          – metody usprawniania dzieci z Zespołem Downa 

          – metody usprawniania dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi

–  metody usprawniania dzieci z MPD

Zajęcia bezpośrednie:

15.10.2021 15:00- 19:00

– zabawy kontaktowe, aktywności stymulujące zmysły bazowe i kluczowe umiejętności rozwojowe

16.10.2021 10:00-14:00

– metody terapii zabawą i sztuką we wczesnym wspomaganiu

Edukacja włączająca

Zajęcia on-line

05.10.2021  – 5godzin  16:00-20:00

MODUŁ   Ogólne przygotowanie kierunkowe     (dr Anna Prokopiak)

          – teoretyczne i prawne podstawy edukacji włączającej i integracyjnej

          – elementy pedagogiki specjalnej

                               • oligofrenopedagogika

                               • tyflopedagogika

                               • surdopedagogika

                               • pedagogika terapeutyczna

06.10.2021  5 godzin  16:00-20:00 

MODUŁ    Diagnoza     (mgr Anna Bross-Krymer)

          – wielospecjalistyczna diagnoza dla potrzeb edukacyjnych

07.10.2021 – 5 godzin  16:00 – 20:00 

MODUŁ   Narzędzia diagnostyczne    ( mgr Anna Parakiewicz)

          – narzędzia diagnostyczne

          – tworzenie Indywidualnych Planów Terapii

          – programy wychowawcze

08.10.2021 – 5 godzin 16:00  -20:00

MODUŁ   Wybrane elementy metodyk specjalnych   (dr Anna Prokopiak)

          – uczeń z niepełnosprawnością intelektualną

          – uczeń z autyzmem i Zespołem Aspergera

          – uczeń z problemami komunikacji

09.10. 2021 – 5 godzin  9:00- 13:00

MODUŁ   Wybrane elementy metodyk specjalnych ciąg dalszy

 (mgr Anna Bross-Krymer)

          – praca z uczniem zdolnym 

          – metody pracy w grupie zróżnicowanej

          – praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się (mgr Anna Parakiewicz)

11.10.2021 –  5 godzin 16:00-20:00

MODUŁ   System organizacji pracy w szkole jako koordynatora edukacji włączającej

                   (mgr Anna Bross-Krymer)

Zajęcia bezpośrednie:

15.10.2021 15:00- 19:00      indywidualne konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia on line

16.10.2021 10:00-14:00      indywidualne konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia on line