Įtraukusis ugdymas transformacijos ir plėtros kontekste

Šių metų balandžio 28 dieną Vilniaus r. pedagoginė psichologinė tarnyba pakvietė rajono mokyklų
vadovus, švietimo pagalbos specialistus bei pedagogus į vebinarą “Įtraukusis ugdymas
transformacijos ir plėtros kontekste“. Vebinaras sulaukė didelio rajono švietimo bendruomenės
susidomėjimo, jame dalyvavo per 150 ugdymo įstaigų vadovų, pedagogų, švietimo pagalbos
specialistų. Ši tema aktuali, nes švietimo sistema rengiasi didžiuliam pokyčiui: nuo 2024 metų
turėtų būti sudarytos sąlygos visiems specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams lankyti
artimiausią pasirinktą darželį ar mokyklą. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su
socialiniais partneriais parengė Pasirengimo įgyvendinti įtraukiajam ugdymui veiksmų planą. Nors
tai bus įgyvendinama palaipsniui, o visi žingsniai ir priemonės numatytos, tačiau kiekvienai
ugdymo įstaigai svarbu pasitikrinti, kokiame pasirengimo etape ji yra.
Renginio metu buvo siekiama: supažindinti renginio dalyvius su pasirengimo įtraukiajam ugdymui
aktualijomis. Suteikti renginio dalyviams teorinių ir praktinių žinių apie įtraukiojo ugdymo
galimybes, resursus, galimus procesų algoritmus. Skatinti mokyklas, PPT ir savivaldybę analizuoti,
vertinti su įtraukiuoju ugdymu susijusią situaciją, aplinkas, resursus bei kurti ir išbandyti praktinius
įtraukiojo ugdymo modelius. Bendradarbiaujant nacionaliniam, savivaldybių ir mokyklų
lygmenims, siekiama kuo efektyviau pasirengti  Š. Į. 29 str. nuostatų įgyvendinimui nuo 2024 m.
rugsėjo 1 d.
Rajono pedagogai klausėsi pranešimo „Pasirengimas įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui:
nacionalinis lygmuo į pagalbą mokyklai“, kurį skaitė Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo
pagalbos departamento Įtraukties plėtros skyriaus specialioji pedagogė Ana Pavilovič-Jančis.
Pranešėja pristatė įtraukiojo ugdymo pamatines nuostatas, įtraukiojo ugdymo principus ir filosofiją,
taip pat universalaus dizaino principus, supažindino su pagrindiniais teisiniais dokumentais,
reglamentuojančiais specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą.
Trumpai apžvelgė rudenį vykusio 30-ties mokyklų teminio išorinio vertinimo rezultatus. Pranešėja
akcentavo, kad mokyklų veiklos kokybės teminio išorinio vertinimo duomenys rodo, jog mokyklos
vis dar yra rengimosi įgyvendinti įtraukųjį ugdymą ir ugdymąsi kelyje, joms sunkiau sekasi
kokybiškai organizuoti kasdienį įtraukaus ugdymo ir ugdymosi procesą. Mokyklos dažnai
deklaruoja įtraukiojo ugdymo kultūrą, nuostatas, tai atsispindi įstaigos planavimo dokumentuose,
tačiau dažnai ugdymo ir ugdymosi praktikoje šie procesai įgyvendinami nepakankamai gerai.
Pranešėjos pateikta informacija galės būti naudinga visoms rajono mokykloms, ieškant atsakymų į
daugelį klausimų, susijusių su įtraukiojo ugdymo procesų įgyvendinimu.

Vebinaro „Įtraukusis ugdymas transformacijos ir plėtros kontekste“ įrašas

Nuorodą į gestų kalbos kursus https://www.lgki.lt/veikla/gestu-kalbos-kursai/#toggle-id-1https://www.vertimaigestais.lt/

Gestų kalbos vertėjus rengia taip pat ir Vilniaus kolegija:
https://www.viko.lt/studijos/studiju-programos/lietuviu-gestu-kalbos-vertimas/

Lietuvių gestų kalbos galima išmokti Vilniaus kolegijoje, pasirinkus bakalauro laipsnį suteikiančią studijų programą (daugiau informacijos: https://www.viko.lt/studijos/studiju-programos/lietuviu-gestu-kalbos-vertimas/#lgkv); 

gestų kalbos mokymus organizuoja LGKVC Lietuvių gestų kalbos metodinis skyrius (daugiau informacijos: https://www.vertimaigestais.lt/istaigos-kontaktai-7/).


Taip pat daugiau apie gestų kalbą ir savarankišką mokymąsi galite rasti čia:https://kknuc.lt/mokomes-ir-mokome-gestu-kalbos


STUDIJOS pagal projektą Tęsk:https://www.sa.vu.lt/apie/testiniu-ir-nuotoliniu-studiju-institutas/studijoshttps://svietimas.vdu.lt/kvietimas-dalyvauti-modulio-studijose-logopedo-ir-specialiojo-pedagogo-profesijai-igyti/