VILNIAUS R. ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS SUSIRINKIMAS

2022 metų gegužės 31 d. Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba siekiant glaudesnio bendradarbiavimo su Vilniaus rajono ugdymo įstaigomis inicijavo susirinkimą ,,Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminio įvertinimo tvarka“, ,,Brandos egzaminų pritaikymo proceso organizavimas“. Susirinkimas vyko nuotoliniu būdu per Zoom platformą. Dalyvavo apie 80 atstovų Vaiko gerovės komisijos (VGK) narių iš Vilniaus rajono švietimo įstaigų.

     Susirinkimo tikslas – stiprinti Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos ir švietimo įstaigų bendradarbiavimą, užtikrinant mokinių gerovę mokykloje bei gerinant švietimo pagalbos teikimą ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Dalyvius pasveikino Vilniaus r. PPT direktorius R. Juchnevič. Susirinkimo metu Vilniaus rajono specialistai I. Prokopovič, Č. Urbanovič, I. Celencevičienė ir D. Banevič pristatė vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminio įvertinimo tvarką ir  PUPP ir BEužduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikius.

     Iš dalyvių buvo sulaukta ir aptarta daug svarbių klausimų. Įgyvendinant įtraukiojo ugdymo modelį prieita prie išvados, kad labai svarbu pagalbą teikti laiku, nuosekliai ir kvalifikuotai. 

Vilniaus r. PPT Logopedė metodininkė Česlava Urbanovič Specialioji pedagogė metodininkė Irena Prokopovič