Vilniaus Rajono pedagoginės psichologinės tarnybos 2012 metų veiklos ataskaita

VILNIAUS RAJONO
PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS
2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2013-01-17
Vilnius

Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – PPT) yra savivaldybės pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaiga. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Švietimo įstatymu, kitais teisės aktais ir steigėjo patvirtintais tarnybos nuostatais.

2011 m. liepos 22 d. Vilniaus rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T3-265 „Dėl Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos steigimo“.

2011 m. spalio 21 d. PPT buvo įregistruota juridinių asmenų registre kaip viešasis juridinis asmuo (kodas 302678586), veiklą pradėjo 2011 m. gruodžio 1 dieną.

Tarnybos buveinė: A. Mickevičiaus g. 16, Nemenčinė, Vilniaus rajonas.

2012 metais Vilniaus rajono PPT dirbo tarnybos direktorius, psichologai (2 etatai), specialieji pedagogai (1,25 etato), logopedai (1,25 etato), socialinis pedagogas (1 etatas).

Tarnybos tikslas – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams.

 

Pagrindinės Vilniaus rajono PPT veiklos 2012 metais:

  • vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių ir asmenybės problemų vertinimai ir vaikų brandumo mokyklai nustatymas. Specialiųjų poreikių mokinių apskaitos vykdymas;
  • tėvų ir vaikų, ugdymo įstaigų administracijos, specialistų bei mokytojų konsultavimas specialiojo ugdymo, psichologinių ir pedagoginių problemų klausimais;
    • mokymų specialistams, mokytojams, mokiniams ir tėvams organizavimas;
      • profesinio informavimo ir orientavimo bei karjeros ugdymo paslaugų koordinavimas.

 

Finansavimas

Vilniaus rajono PPT buvo finansuojama iš tikslinės valstybės dotacijos (mokinio krepšelio), savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšų.

 

Lėšų šaltinis

Lt

1

Valstybės lėšos (mokinio krepšelis)

276300,00

2

Savivaldybės biudžeto lėšos

50000,00

3

Papildomas finansavimas

VB-252,30

ES-1429,74

4

Finansavimas iš kitų šaltinių

158,36

5

Pajamos

700,00

Iš viso:

328840,40

 

 

I. ASMENŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, PSICHOLOGINIŲ IR ASMENYBĖS PROBLEMŲ VERTINIMAI IR BRANDUMO MOKYKLAI NUSTATYMAS. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ APSKAITA

 

2012 metais Vilniaus rajono PPT atliko 102 kompleksinius įvertinimus dėl specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių ir asmenybės problemų nustatymo, 2 vertinimai dėl kitų psichologinių problemų, 21 vertinimų dėl kalbos ir kalbėjimo problemų bei 61 vaiko brandumo mokyklai vertinimų.

Pasikeitus mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašui, Vilniaus rajono PPT specialistai transformavo 370 išvadų dėl specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo pagal naują tvarką.

2012 metais Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose ugdėsi 388 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų (iš kurių 352 vaikų mokėsi pagal pritaikytą programą, 36 pagal individualizuotą programą). Daugiausiai yra vaikų turinčių vidutinius ugdymosi poreikius (59,2 proc.) ir didelius ugdymosi poreikius (33,4 proc.). Vaikų, turinčių labai didelius ugdymosi poreikius ir nedidelius ugdymosi poreikius yra 3,5 proc. ir 3,2 proc. atitinkamai.

Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai sudaro apie 4 proc. visų Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pavaldžių mokyklų mokinių.

2012 metais švietimo pagalba buvo teikiama 1138 vaikams tai yra apie 11 proc. nuo visų Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ugdymo įstaigų vaikų.

 

II. METODINĖ PAGALBA

 

Konsultacijos

Siekiant užtikrinti specialiųjų poreikių turintiems vaikams kokybišką ir efektyvią pedagoginę bei psichologinę pagalbą, PPT nuolat teikia informaciją ir rekomendacijas tėvams, vaikams bei ugdymo įstaigų specialistams ir mokytojams, padeda organizuoti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo procesą.

2012 metais PPT specialistai suteikė 730 pedagogines konsultacijas. Individualiai konsultavo 385 kartus (vaikus – 13 kartų, tėvus/globėjus – 163 kartus, švietimo įstaigų specialistus – 103 kartus, pedagogus – 62 kartus ir ugdymo įstaigų administracijos atstovus – 44 kartus). Telefonu ir internetu konsultavo 347 kartus (vaikus – 1 kartą, tėvus/globėjus – 53 kartus, švietimo įstaigų specialistus – 174 kartus, pedagogus – 58 kartus ir ugdymo įstaigų administracijos atstovus – 60 kartų).

Papildomai PPT psichologai teikė konsultacijas dėl emocijų elgesio sutrikimų, krizinių išgyvenimų ir kitų psichologinių problemų 65 klientams – 97 kartus.

Bendras PPT konsultacijų skaičius 2012 metais – 827.

 

Mokymai

2012 metais PPT specialistai surengė 40 seminarų (dalyvavo 841 klausytojai), 9 paskaitas (dalyvavo 363 klausytojai) ir 7 pranešimus (dalyvavo 258 klausytojai). Mokymai, pranešimai ir seminarai buvo skirti vaikams, tėvams, ugdymo įstaigų specialistams ir mokytojams. Bendrai apmokyta 1462 dalyviai.

Vilniaus rajono PPT organizavo Vilniaus rajono gyventojams bendravimo šeimoje įgūdžių mokymus „Mokykla tėvams ir auklėtojams“. Mokymų tikslas buvo išmokyti tėvus konstruktyviai bendrauti su vaikais, kurti pagarbius tarpusavio santykius, sustiprinti ryšį tarp tėvų ir vaikų. Buvo organizuoti 2 seminarų ciklai po 10 užsiėmimų. Visi tėveliai, dalyvaujantis mokymuose buvo labai patenkinti, kad išmoko geriau suprasti vaikus ir užmegzti gilesnius ir šiltesnius santykius su vaikais.

Bendradarbiaujant su Labdaros ir paramos fondu „Vilniaus lenkų kultūros namai“ buvo organizuoti mokymai Vilniaus regiono mokyklų direktoriams ir mokytojams. Kursai buvo skirti tobulinti pedagogų bendrąsias kompetencijas. Pravesta 16 mokymų po 8 akademines valandas, kursų temos: „Bendravimo įgūdžiai mokant ir auklėjant“, „Konfliktų valdymas mokyklose“ ir „Efektyvus streso valdymas mokytojo darbe“. Bendrai apmokyti 227 dalyviai. Seminarų organizavimą, dėstytojų kompetenciją, įgytas žinias ir patirtį pedagogai įvertino labai aukštai (5 balų skalėje mokymai buvo įvertinti 4,8 balo).

 

Profesinis orientavimas

PPT specialistai individualiai konsultavo vyresniųjų klasių mokinius profesinio informavimo, darbo paieškos klausimais ir rengė mokymus.

Vilniaus rajono mokyklų 12-tų klasių mokiniams buvo pravesta 11 mokymų „Karjeros ir įsidarbinimo galimybės“ tema. Seminaro metu mokiniai analizavo asmeninius pomėgius, interesus, sugebėjimus bei galimybes darbo rinkoje, mokėsi planuoti savo profesinę ateitį. Praktinio užsiėmimo metu buvo filmuojami ir analizuojami mokinių pokalbiai dėl darbo. Mokymuose dalyvavo 225 klausytojai.

Organizuotas informacinis renginys Vilniaus rajono PIT-ų atstovams apie stojimo į aukštąsias mokyklas galimybes. Dalyvauta Karjeros mugėje Vilniaus Litexpo parodų rūmuose.

Atlikta Vilniaus rajono 12-tų klasių moksleivių apklausa dėl tolimesnių planų studijuoti ir parengta ataskaita (apklausta 120 mokinių).

 

Kriziniai atvejai

2012 metais Vilniaus rajone įvyko 5 kriziniai atvejai (vaikų suicidinės mintys ir elgesys, netikėta vaiko mirtis) į kuriuos reagavo PPT psichologai. Buvo suteiktos individualios konsultacijos mokyklos specialistams bei mokyklos VGK konsultavimas dėl krizės valdymo veiksmų. PPT psichologai mėnesio eigoje stebėjo postkrizinę situaciją.

 

Informacijos visuomenei teikimas

2012 metais PPT specialistai parengė 4 straipsnius bei du kartus dalyvavo radijo stoties („Znad Wilii“) laidose apie PPT vykdomą veiklą. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje talpino informaciją apie PPT teikiamas paslaugas ir vykdomas veiklas. Buvo parengti 4 tokio pobūdžio pranešimai.

 

Dalyvavimas parodoje „Mokykla 2012“

2012 m. lapkričio 23-25 dienomis „Litexpo“ parodų ir kongreso centre vykstančiojoje parodoje „Mokykla 2012“ Vilniaus rajono PPT pristatė naujoviškus neurotechnologijos metodus, kurie skirti darbui su vaikais turinčiais ugdymosi problemų ir emocijų, elgesio sutrikimų.

Parodos lankytojų dėmėsi patraukė Vilniaus rajono PPT stende pristatoma moderni Biofeedbacko, AVS (Audiovizualinė stimuliacija) ir Warnke metodo įranga, kuri padeda pasiekti žmogaus organizmo funkcijų savireguliaciją, didinti dėmesio koncentraciją, labai tinka atpalaidavimui.

Inovatyviomis metodikomis domėjosi ne tik specialistai ir mokytojai bet ir tėvai, mokiniai, studentai, Švietimo ir mokslo ministerijos, Pedagoginių psichologinių tarnybų ir kitų įstaigų, teikiančių ir organizuojančių pagalbą vaikui atstovai. Visi stende apsilankę asmenys pareiškė norą ir susidomėjimą dėl galimybės taikyti šiuos naujoviškus darbo metodus darbe su vaikais.

 

PPT specialistų kvalifikacijos tobulinimas

2012 metais Vilniaus rajono PPT specialistai sistemingai kėlė savo kvalifikaciją ir dalyvavo įvairiose mokymuose, seminaruose ir konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. Bendras skaičius mokymų dienų – 87, valandų – 621.

 

III. BENDRADARBIAVIMAS SU INSTITUCIJOMIS BEI KITA PPT

ORGANIZACINĖ VEIKLA

 

2012 metais PPT direktorius ir specialistai dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos bei kitų institucijų susirinkimuose, konferencijose, kurių metu buvo aptariamos pagalbos specialiųjų poreikių mokiniams teikimo problemos.

Metų bėgyje buvo rengti tarnybiniai raštai, tarybos sprendimai, įsakymai, užklausimai ir ataskaitos, susiję su PPT veikla, įvairioms valstybinėms institucijoms, privačioms įmonėms ir nevyriausybinėms organizacijoms.

PPT direktorius aktyviai dalyvavo Pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų asociacijos veikloje. Asociacija nusprendė 2013 metus paskelbti „Mokytojų metais“ ir organizuoti daugiau akcijų, mokymų ir renginių, remiančių mokytojų darbą su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.