Vilniaus r. pedagoginė psichologinė tarnyba organizavo metodinį susirinkimą ugdymo įstaigų vadovams

2022 m. balandžio 14 dieną Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba organizavo Vilniaus rajono ugdymo įstaigų vadovams metodinį susirinkimą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) ugdytinių pažymų analizavimo. Susirinkime dalyvavo apie 60 ugdymo įstaigų vadovų ir specialistų.

Atsakydami į klausimus, Tarnybos specialistai paaiškino SUP pažymose naudojamų formuluočių esmę: mokėjimas praktiškai prisitaikyti prie socialinių reikalavimų, vizualinis motorinis miklumas, psichomotorinė reakcija, fluidinis intelektas, nepakankama percepcinė sintezė, žema percepcinė organizacija. Susitikimo dalyviai gavo praktinių rekomendacijų kaip parinkti tinkamus darbo su SUP vaikais metodus ir kaip lavinti percepcinę sintezę, savireguliaciją.

Susirinkimo metu svarstyta kaip organizuoti švietimo pagalbos teikimą, kai ugdymo įstaigose trūksta pagalbos mokiniui specialistų. Kalbėta apie persikvalifikavimo galimybes. Metodinis renginys, pasak dalyvių, buvo informatyvus ir naudingas. Esant poreikiui  ir ugdymo įstaigoms turint klausimų, nuspręsta susirinkimus organizuoti dažniau.