Vilniaus r. savivaldybės švietimo įstaigų socialinių pedagogų metodinis susirinkimas

2022 m. balandžio 21 d. Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos
socialinės pedagogės organizavo metodinį susirinkimą Vilniaus r. švietimo įstaigų socialiniams
pedagogams. Jame dalyvavo 25 socialiniai pedagogai.

Susirinkimo pradžioje specialistus pasveikino PPT direktorius Roman Juchnevič. Jis
pasidalijo informacija apie organizuojamą seminarą „Įtraukusis ugdymas transformacijos ir plėtros
kontekste“, kuris vyks balandžio 28 d. Šio seminaro tikslas – supažindinti dalyvius su pasirengimo
įtraukiajam ugdymui aktualijomis, suteikti teorinių ir praktinių žinių apie įtraukiojo ugdymo
galimybes, resursus, galimus procesų algoritmus. Direktorius taip pat pristatė ugdymo karjerai
organizavimo pokyčius nuo rugsėjo 1 d. Ugdymas karjerai – reikšminga bendrojo ugdymo ir
profesinio mokymo dalis, kurios poveikis besimokantiems išlieka svarbus visą gyvenimą. Nuo
rudens pradedant nuo pirmos klasės kiekvienas mokinys galės nuosekliai susipažinti su profesijų
pasauliu, kad kuo anksčiau apsispręstų dėl savo tolesnio mokymosi kelio pasirinkimo ir profesinės
karjeros. Direktorius minėjo, kad jau nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. bus steigiami karjeros specialisto
etatai, tad bus reikalingi išklausę profesinio orientavimo mokymų kursą specialistai, kurie dirbtų su
mokiniais.

Susirinkimo metu su specialistais buvo aptariama situacija dėl karo pabėgėlių vaikų
integracijos ir pagalbos jiems organizavimo. PPT socialinės pedagogės pasidalijo naudinga
informacija, rekomendacijomis, kaip pasiruošti patiems, kaip paruošti grupę/klasę iš Ukrainos
atvykusiems vaikams/paaugliams, kur galima kreiptis norint gauti nemokamos psichologinės
pagalbos. Tarnybos direktorius atkreipė dėmesį, kad adaptaciniu periodu yra itin reikšmingas
įsitraukimas ir socialinių pedagogų, padedančių vaikams adaptuotis mokykloje, vaidmuo. Svarbu
atkreipti dėmesį į vaikų tolerancijos ugdymą, „kitakalbystę“, ugdyti vaikų socialinius įgūdžius,
pabrėžti, kad visi turi būti draugiški ir padėti naujam grupės/klasės draugui. Socialinių pedagogų
teigimu, jau tenka dirbti su ukrainiečių vaikais, jiems suteikiama emocinė pagalba. Kol kas su
rimtomis problemomis nesusiduriama, vaikai puikiai adaptuojasi ugdymo įstaigose.

Vilniaus rajono Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos socialinė
pedagogė Agata Jačnik pasidalijo gerąja patirtimi pristatydama prevencinę programą „KIMOCHI“,
kurią vykdo priešmokyklinėje grupėje ir su specialiųjų poreikių mokiniais. Specialistė kalbėjo apie
programos efektyvumą, dalijosi savo sukurtais darbo metodais ir įrankiais. Socialinių emocinių
įgūdžių ugdymas integruojant „KIMOCHI“ programą padeda vaikui įgyti žinių ir įgūdžių, kurie
reikalingi, kad jis galėtų suprasti ir valdyti savo emocijas, globoti ir rūpintis kitais, kurti tvirtus
santykius, priimti atsakingus sprendimus ir konstruktyviai spręsti keblias situacijas. Po pranešimo
specialistai susidomėjo šia programa ir pasidalijo patirtimi vykdant prevencines programas savo
ugdymo įstaigose.

Vilniaus r. PPT specialistės J. Bliznikė ir A. Novoslavska paruošė socialiniams
pedagogams metodines rekomendacijas tema „Vaiko vertinimas mokykloje socialiniu pedagoginiu
aspektu“. Jos priminė, kaip atliekamas VGK pirminis vertinimas bendrojo ugdymo mokyklose, kaip
pildomi dokumentai, į ką svarbu atkreipti dėmesį, kokius tinkamiausius darbo metodus parinkti
vertinant vaikus ir kaip organizuoti pagalbą SUP vaikams.

Susirinkimo pabaigoje jame dalyvavę socialiniai pedagogai pasidalino atsiliepimais,
kad jis buvo naudingas ir turiningas, kad tokie susitikimai stiprina Tarnybos ir mokyklų
bendradarbiavimą, padeda gerinti švietimo pagalbos teikimą ugdymosi sunkumų ir specialiųjų
ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.