VILNIAUS RAJONO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VILNIAUS RAJONO
PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS
2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2013-01-10
Vilnius

Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – PPT) yra savivaldybės pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaiga. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Švietimo įstatymu, kitais teisės aktais ir steigėjo patvirtintais tarnybos nuostatais.

Tarnybos tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymo(si) veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms, mokytojams, vaikams, tėvams ir globėjams.

Vilniaus rajono PPT buveinė: A. Mickevičiaus g. 16, Nemenčinė, Vilniaus rajonas.

2013 metais PPT dirbo tarnybos direktorius, psichologai (2 etatai), specialieji pedagogai (1,25 etato), logopedai (iki rugsėjo mėn. 1,25 etato, nuo rugsėjo mėn. 2,25 etato), socialinis pedagogas (1 etatas).

 

Pagrindinės Vilniaus rajono PPT veiklos 2013 metais:

  • vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių ir asmenybės problemų vertinimai ir vaikų brandumo mokyklai nustatymas. Specialiųjų poreikių mokinių apskaitos vykdymas;
  • tėvų, globėjų ir vaikų, ugdymo įstaigų administracijos, specialistų bei mokytojų konsultavimas specialiojo ugdymo, psichologinių ir pedagoginių problemų klausimais;
  • mokymų specialistams, mokytojams, mokiniams ir tėvams organizavimas;
  • profesinio informavimo ir orientavimo bei karjeros ugdymo paslaugų koordinavimas.

 Finansavimas

Vilniaus rajono PPT buvo finansuojama iš tikslinės valstybės dotacijos (mokinio krepšelio), savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšų.

 

Lėšų šaltinis Lt
1 Valstybės lėšos (mokinio krepšelis) 236057,22
2 Savivaldybės biudžeto lėšos 69424,31
3 Finansavimas iš kitų šaltinių 352,40
4 Pajamos 4579,00
Iš viso: 310412,93

 

 

I. ASMENŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, PSICHOLOGINIŲ IR ASMENYBĖS PROBLEMŲ VERTINIMAI IR BRANDUMO MOKYKLAI NUSTATYMAS. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ APSKAITA

 

2013 metais Vilniaus rajono PPT specialistai atliko 152 kompleksinius įvertinimus dėl specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių ir asmenybės problemų nustatymo, 22 vertinimus dėl kitų psichologinių problemų, 28 vertinimus dėl kalbos ir kalbėjimo sutrikimų bei 44 vaiko brandumo mokyklai vertinimus.

2013 metais kompleksinių vertinimų dėl specialiųjų ugdymosi poreikių, paliginus su 2012 metais buvo atlikta 50 proc. daugiau, vertinimų dėl kalbos ir kalbėjimo problemų 33 proc. daugiau, o vertinimų dėl kitų psichologinių problemų netgi10 kartų daugiau.

 

Specialiųjų poreikių mokinių apskaita

2012 metais Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose ugdėsi 320 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų (iš kurių 295 vaikų mokėsi pagal pritaikytą programą, 25 pagal individualizuotą programą). Vaikų turinčių labai didelius ugdymosi poreikius yra 2,5 proc., daugiausiai yra vaikų turinčių vidutinius ugdymosi poreikius (54,2 proc.) ir didelius ugdymosi poreikius (30,8 proc.), vaikų, turinčių nedidelius ugdymosi poreikius yra 12,5 proc.

Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai sudaro apie 4 proc. visų Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pavaldžių mokyklų mokinių.

2013 metais švietimo pagalba buvo teikiama 1120 vaikams, tai yra apie 13,5 proc. nuo visų Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ugdymo įstaigų vaikų.

 

 

II. METODINĖ PAGALBA

 

Konsultacijos

Siekiant užtikrinti specialiųjų poreikių turintiems vaikams kokybišką ir efektyvią pedagoginę bei psichologinę pagalbą, PPT nuolat teikia informaciją ir rekomendacijas tėvams, vaikams bei ugdymo įstaigų specialistams ir mokytojams, padeda organizuoti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo procesą.

2013 metais PPT specialistai suteikė 865 pedagogines konsultacijas. Individualiai konsultavo 486 kartus (vaikus – 31 kartą, tėvus/globėjus – 151 kartus, švietimo įstaigų specialistus – 160 kartus, pedagogus – 94 kartus ir ugdymo įstaigų administracijos atstovus – 68 kartus). Telefonu ir internetu konsultavo 379 kartus (vaikus – 1 kartą, tėvus/globėjus – 44 kartus, švietimo įstaigų specialistus – 219 kartus, pedagogus – 55 kartus ir ugdymo įstaigų administracijos atstovus – 60 kartų).

2013 metais PPT psichologai teikė tęstines psichologines bei psichoterapines konsultacijas dėl emocijų, elgesio sutrikimų, krizinių išgyvenimų ir kitų rimtų psichologinių problemų 84 klientams – 167 kartus.

Bendras PPT konsultacijų skaičius 2013 metais – 1032.

 

Mokymai

2013 metais PPT specialistai surengė 27 nemokamus kvalifikacinius seminarus (dalyvavo 535 klausytojai), 14 paskaitų (dalyvavo 388 klausytojai) ir 21 pranešimą (dalyvavo 741 klausytojai). Mokymai, pranešimai ir seminarai buvo skirti vaikams, tėvams, ugdymo įstaigų specialistams ir mokytojams.

Bendrai apmokyta ir suteikta informacijos 1664 klausytojams.

 

Profesinis informavimas ir karjeros ugdymas

PPT specialistai individualiai konsultavo vyresniųjų klasių mokinius profesinio informavimo, darbo paieškos klausimais ir rengė mokymus.

Vilniaus rajono mokyklų 12-tų klasių mokiniams buvo pravesti 2 mokymai „Karjeros ir įsidarbinimo galimybės“ tema. Seminaro metu mokiniai analizavo asmeninius pomėgius, interesus, sugebėjimus bei galimybes darbo rinkoje, mokėsi planuoti savo profesinę ateitį. Mokymuose dalyvavo apie 70 klausytojų.

Organizuotas informacinis renginys Vilniaus rajono mokyklų karjeros koordinatoriams. Dalyvauta „Litexpo“ parodų ir kongreso centre vykusioje parodoje „Studijos 2013“, kur Vilniaus rajono PPT direktorius Roman Juchnevič skaitė pranešimą „Kaip suvaldyti stresą egzamino ar pokalbio dėl darbo metu“.

Atlikta Vilniaus rajono 12-tų klasių moksleivių apklausa dėl tolimesnių planų studijuoti ir parengta ataskaita (anketas užpildė 507 mokiniai, t.y. 84 proc. visų Vilniaus rajono 12 klasių mokinių). Ataskaitos rezultatai gegužės 17 d. buvo pristatyti Lietuvos Respublikos Seime, mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Lietuvos užimtumo politikos gairės 2014–2020 m. laikotarpiu. Problemos ir perspektyvos“.

 

Kriziniai atvejai

2013 metais Vilniaus rajono PPT buvo pranešta apie 3 krizinius atvejus (vaikų suicidinės mintys ir elgesys, mokytojo suicidinės mintys), į kuriuos reagavo PPT psichologai. Buvo suteiktos individualios konsultacijos vaikams, tėvams, mokyklos ir VTAS specialistams.

 

Informacijos visuomenei teikimas

2013 metais PPT specialistai parengė 5 straipsnius bei du kartus dalyvavo radijo stoties („Znad Wilii“ ir „Lietuvos radijas“) laidose apie PPT vykdomą veiklą. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje talpino informaciją apie PPT teikiamas paslaugas ir vykdomas veiklas. Buvo parengti 3 tokio pobūdžio pranešimai.

 

PPT specialistų kvalifikacijos tobulinimas

2013 metais Vilniaus rajono PPT specialistai sistemingai kėlė savo kvalifikaciją ir dalyvavo įvairiose mokymuose, seminaruose ir konferencijose. Bendras visų PPT specialistų mokymų dienų skaičius – 98.

 

III. BENDRADARBIAVIMAS SU INSTITUCIJOMIS BEI KITA PPT

ORGANIZACINĖ VEIKLA

 

2013 metais PPT direktorius ir specialistai dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo, Švietimo ir mokslo ministerijos, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, Pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų asociacijos bei kitų institucijų konferencijose, susirinkimuose ir darbo grupėse, kurių metu buvo pristatomos, aptariamos ir spendžiamos švietimo pagalbos teikimo problemos.

Metų bėgyje buvo rengti tarnybiniai raštai, įsakymai, užklausimai, atsakymai, tarybos sprendimai, susiję su PPT veikla, įvairioms valstybinėms institucijoms, privatiems asmenims ir įmonėms bei nevyriausybinėms organizacijoms.

 

 

 

PPT direktorius                                                                                                    Roman Juchnevič